Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco C9300 48h

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy jest dokumentem, który określa warunki pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników. Instrukcja odnosi się zarówno do warunków pracy, jak i procedur, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Instrukcja powinna być wdrażana w każdej organizacji, aby zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco C9300 48h

1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center. pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Strona głównaBlogZasady BHP przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

29. 01. 2018

BHP,

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane w roku 2013. Czytamy tam, że prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami zawierającymi charakterystykę urządzeń. Pojawia się tam również informacja o postępowaniu w razie awarii oraz wymagania konserwacyjne. Dodatkowo prace eksploatacyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione i upoważnione.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych niezbędna jest odpowiednio uporządkowana całość zagadnień, w tym przede wszystkim akty prawne wydane przez pracodawcę. Dodatkowo muszą być ustanowione osoby odpowiedzialne za organizację i bezpośredni nadzór nad miejscem, gdzie znajdują się takie urządzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie i zatwierdzenie szczegółowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz wskazanie pracowników zajmujących się nadzorem i eksploatacją tego typu instalacji.

 Zasady BHP dotyczące urządzeń i instalacji energetycznych

Podczas eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych bardzo ważne jest zachowanie zasad BHP oraz przestrzeganie instrukcji. Dodatkowo pomieszczenia z takimi maszynami powinny być oznakowane zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych.

Jednym z podstawowych elementów bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jest instrukcja eksploatacji. Dokument ten powinien uwzględniać uwarunkowania techniczno-organizacyjne do eksploatacji urządzenia, określone w danym zakładzie pracy. Nazewnictwo używane w instrukcji powinno być zgodne z ogólnie przyjętymi normami. W dokumencie tym powinny znaleźć się również rysunki z legendą objaśniającą znaczenie symboli i numeracji poszczególnych elementów. Instrukcja musi zawierać imię i nazwisko oraz podpisy osoby lub osób sporządzających dany dokument. Ważne są również pieczęcie oraz data zatwierdzenie wytycznych do użytku służbowego. W dokumencie tym powinny znaleźć się dane techniczne urządzenie oraz opis jego budowy i zastosowanych w nim zabezpieczeń oraz blokad.

Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych

Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych zależy przede wszystkim od odpowiedniej organizacji miejsca pracy, a także od tego, czy na stanowisku tym są zatrudnione osoby posiadające właściwe kwalifikacje i doświadczenie. Dodatkowo ważne jest, aby człowiek obsługujący instalacje znał schemat urządzenia. Do zagrożeń przy pracach związanych z obsługą urządzeń cieplno-mechanicznych należą prąd elektryczny, zasilanie lamp lub elektronarzędzi przenośnych, gorące elementy grzewcze oraz silniki, wały napędowe pomp i wentylatory. Dodatkowo pracownik narażony jest na hałas, zapylenia tlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki.

Prace przy urządzeniach energetycznych, w tym cieplno-mechanicznych, uznawane są za zajęcia szczególnie niebezpieczne. Do wykonywania tego typu prac mogą być skierowani wyłącznie pracownicy spełniający odpowiednie wymagania. Muszą to być osoby pełnoletnie, niemające przeciwwskazań lekarskich do wykonywania takich prac, posiadające właściwe kwalifikacje oraz przeszkoleni w zakresie BHP z uwzględnieniem takich obowiązków.

Warunkiem bezpiecznego wykonywania obowiązków związanych z urządzeniami cieplno-mechanicznymi jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas ich eksploatacji, utrzymywanie sprawnie działającej wentylacji oraz natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia w przypadku złego samopoczucia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis bhp-center. pl. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w naszejS Polityce prywatności.

Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm. ) nie wynika obowiązek ich przygotowania (a jedynie opiniowania) przez pracownika tej służby. Ze względu na rodzaj i zakres informacji, jakie powinna zawierać tego typu instrukcja najlepiej byłoby gdyby przygotował ją przełożony, osoba znająca tryb, sposób pracy na stanowisku oraz zagrożenia z nim związane - np. kierownik działu itp.
Jaką podstawę prawną przyjąć do takiego uzasadnienia, jeżeli jest ono poprawne?
Przepisy zobowiązujące pracodawcę do opracowania instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp, nie ingerują szczegółowo w organizację pracy w danym zakładzie. Jedynym aktem normatywnym dotyczącym osób biorących udział w procesie tworzenia instrukcji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. ) - r. s. b. h., stanowiące, że pracownik służby bhp jest obowiązany do ich opiniowania. Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu powierzy opracowanie instrukcji, gdyż ma do tego uprawnienia wynikające z art. 100 i 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. : Dz. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. ) - dalej k. p.
W myśl art. 2374 § 2 k. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Podobnie, w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. ) powtórzono, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1)stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2)obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3)postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4)udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
Przepisy bhp nie precyzują, kto powyższe instrukcje ma opracować. Na rynku można znaleźć wiele gotowych, "uniwersalnych" opracowań (w cenie od kilku do kilkudziesięciu złotych), jednakże często ich jakość pozostawia wiele do życzenia – są napisane bardzo ogólnikowo i w żaden sposób nie odnoszą się do stosowanych w danym zakładzie np. maszyn i urządzeń. Ze względu na swój poziom mogą jedynie stanowić bazę do opracowania szczegółowych instrukcji.
Pracodawca może również zlecić za wynagrodzeniem wykonanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą dobre merytorycznie instrukcje, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy.
Pracodawcy, nie chcąc ponosić dodatkowych kosztów, wybierają najczęściej trzecie rozwiązanie, tj. zlecają opracowanie instrukcji bhp swoim pracownikom. Bardzo istotnym jest wówczas, aby pracodawca na autora instrukcji wybrał osobę potrafiącą precyzyjnie i jasno sformułować właściwy przekaz pod adresem pracowników. Wybrany pracownik nie musi być wcale ekspertem w zakresie opracowywanej instrukcji, gdyż w jej opracowaniu mogą – i powinni – brać również udział: przedstawiciel danej komórki organizacyjnej najlepiej znający specyfikę i zagrożenia występujące na stanowisku pracy (np. jej kierownik) oraz pracownik służby bhp.

Pracodawcy, jak również osoby kierujące pracownikami, często stoją na stanowisku, że to pracownik służby bhp powinien zająć się opracowaniem instrukcji. Nie zawsze jest to jednak właściwe rozumowanie. W dużych zakładach pracy, w których występuje wiele stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, substancji chemicznych itp., gdyby to "behapowiec" miał sam opracowywać instrukcje dla całej firmy, nie miałby czasu na realizację swoich podstawowych obowiązków (m. in. przeprowadzania kontroli stanowisk pracy). Nie każdy pracownik służby bhp, pomimo posiadania kwalifikacji formalnych, dobrej znajomości przepisów i zasad bhp, posiada również odpowiednią "umiejętność pisania", tak ważną przy tworzeniu tego typu opracowań. Ponadto obciążanie wyłącznie pracownika służby bhp opracowaniem instrukcji byłoby sprzeczne z przepisami § 2 ust. 1 pkt 10 i § 2 ust. 2 r. h., zgodnie z którymi do zadań pracownika służby należy ich opiniowanie.
Pracodawca, wydając polecenie wykonania instrukcji podległym pracownikom nie musi tłumaczyć się ze swojego wyboru. Przemawia za tym treść art. 100 § 1 k. p., zgodnie z którym pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych oraz art. 211 pkt 7 k. p., w myśl którego pracownik jest obowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warto jeszcze przypomnieć, że zgodnie art. 23711a § 1 k. pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Maciej Ambroziewicz

Zgodnie z Kodeksem Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym przez organy kontrolne, np. Państwową Inspekcję Pracy. Instrukcja bhp sformułowana w zrozumiały i czytelny sposób pomoże pracownikowi zrozumieć obowiązki i zasady działania, a także zagrożenia związane np. z obsługą maszyny, przy wykonywaniu określonych czynności transportowych, z przechowywaniem substancji. Sporządzenie instrukcji BHP może przysporzyć wielu wyzwań, ponieważ rodzaj, zakres i tematyka instrukcji są bardzo szerokie. Najczęściej poszukiwane rodzaje instrukcji, to:
- ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja przeciwdziałania COVID-19, instrukcja transportu wewnątrzzakładowego; instrukcja BHP w magazynie
- instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy, instrukcja BHP dla spawacza, instrukcja na stanowisku pracownik biurowy,
- instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
- instrukcje BHP podczas pracy z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem, np. instrukcja BHP obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach widłowych, instrukcja BHP obsługi komputera i drukarki, Instrukcja BHP obsługi drabiny.

W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów oraz płatne wersje Instrukcji BHP: Instrukcja BHP przeciwdziałania COVID-19, Instrukcja bhp w magazynie, Instrukcja bhp i ochrony p. poż. przy ręcznych pracach transportowych, Instrukcja BHP składowania i magazynowania butli z gazem propan-butan.

210 produktów

Pokazano 1-30 z 210 pozycji

  • Tylko online

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco C9300 48h

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco C9300 48h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco C9300 48h