Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Ge Gdf530pmmes

Instalacja, uruchomienie i serwisowanie lodówki GE Gdf530pmmes wymaga wiedzy technicznej i umiejętności. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika, który będzie w stanie prawidłowo podłączyć i ustawić lodówkę. Uruchomienie jest niezwykle proste, wymagające jedynie włączenia zasilania i wybrania odpowiednich ustawień. Serwisowanie lodówki powinno być wykonywane regularnie przez profesjonalnego technika, aby zapewnić jak największą wydajność. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać filtr wody i wymieniać go na nowy, jeśli to konieczne, aby zapewnić optymalne działanie lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, uruchomienia i serwisowania Ge Gdf530pmmes

Nowo zakupioną lodówkę należy przede wszystkim rozpakować z kartonu oraz usunąć z niej taśmy czy folie. Usuwamy też taśmy zabezpieczające i styropian jaki znajdują się wewnątrz lodówki. 

Kolejnym krokiem będzie dokładne umycie lodówki. Myjemy jej wnętrze oraz ściany zewnętrzne i drzwi używając miękkiej szmatki i letniej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Należy w środku wymyć chłodziarkę i zamrażarkę oraz wszystkie elementy, które się w nich znajdują, czyli szuflady, półki, balkoniki itp. Po umyciu dokładnie wycieramy wszystko do sucha. 

Teraz pora na właściwe ustawienie lodówki w odpowiednio dobranym miejscu. Lodówka musi stać stabilnie i prosto, co można wyregulować za pomocą dwóch przednich dokręcanych nóżek. Nowa lodówka musi odstać około 2 godzin przed jej pierwszym uruchomieniem. Zanim ją włączymy pokrętło ustawiamy na pozycję wyłączoną czyli "0" lub "OFF". Po podłączeniu jej do gniazdka pozycję ustawiamy na najbardziej optymalną:

1 - temperatura najwyższa

2 - 6 - temperatura optymalna

7 - temperatura najniższa

Lodówka musi pochodzić włączona około 4 godzin zanim zapełnimy ją produktami. Jeżeli przekładasz produkty ze starej lodówki do nowej i będą one nadal zimne to czas ten może być skrócony do około 2 godzin. 

Instrukcje instalacji i karty katalogowe zewnętrznych czujek Optex.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Niewielka
czujka zewnętrzna

N219

fit seria

FTN-R
FTN-RAM

Model standardowy 2 PIR zasilany bateryjnie
FTN-R z antymaskingiem

o Długi czas pracy baterii
o Łatwe podłączenie za pomocą gotowych
przewodów
o Różne sposoby montażu pojemnika na baterie
i nadajnik
o Czujnik oderwania od ściany (opcja)
o Uchwyt regulowany 190° w poziomie
o Inteligentna logika AND
o Cyfrowy antymasking (model RAM)
o Czujnik oderwania od ściany (opcja)

-1-

SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE
1-1 PRZED INSTALACJĄ...................... 2
1-2 CZĘŚCI SKŁADOWE...................... 3
1-3 CHARAKTERYSTYKA PRACY........ 4
2 INSTALACJA
2-1 SCHEMAT OKABLOWANIA............ 4
2-2 PRZYGOTOWANIE NADAJNIKA.... 5
2-3 PRZED MONTAŻEM NA ŚCIANIE.. 6
2-4 INSTALACJA PIĘTROWA............... 7
2-5 INSTALACJA BOCZNA
I GÓRA/DÓŁ.................................. 11
3 TEST PRZEJŚCIA
3-1 TEST PRZEJŚCIA........................... 3
1
4 USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW
4-1 TRYB TESTU PRZEJŚCIA............ 14
4-2 USTAWIENIA OSZCZĘDZANIA BATERII...... 14
4-3 WYJŚCIE ALARMU I USTERKI..... 14
4-4 LED................................................ 15
4-5 CZUŁOŚĆ PIR............................... 15
4-6 ANTYMASKING............................. 15
5 INNE
5-1 PODŁĄCZENIE CZUJNIKA
ODERWANIA OD ŚCIANY (OPCJA)....... 16
5-2 SYGNALIZACJA LED.................... 16
6 BATERIE
6-1 WYMIANA BATERII....................... 17
6-2 CZAS PRACY BATERII................. 18
7 SPECIFIKACJA
7-1 SPECIFIKACJA.............................. 9
7-2 WYMIARY...................................... 20

1

WPROWADZENIE
1-1

PRZED INSTALACJĄ

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa
obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Zalecenie

obsługa może skutkować obrażeniami oraz/lub zniszczeniem mienia.

Ten znak

oznacza zalecany sposób działania.

oznacza niewłaściwy sposób postępowania.

Ostrzeżenie
Nie wyjmuj płyty głównej.

Zalecenie
Nie wyjmuj styku sabotażowego
pojemnika na baterie.

Nie dotykaj płyty głównej z wyjątkiem
przełączników

ON
1

Wysokość montażu.

Ustaw czujkę równolegle do podłoża.

2

3

4

5

6

Weź pod uwagę przewidywany kierunek
ruchu intruza oraz zasięg detekcji.

0, 8 - 1, 2 m
Pochylenie

Równolegle

Umieść czujkę w miejscu wykluczającym przyczyny fałszywych alarmów. Na przykład:
o Światło słoneczne i refleksy
o Źródła ciepła
o Obiekty poruszane przez wiatr

-2-

1-2

CZĘŚCI SKŁADOWE
Uchwyt korpusu

Pojemnik na baterie
Gąbka

Korpus

Pokrywa
pojemnika na baterie

Pokrywa korpusu

Soczewki

Styk sabotażowy
Blokada

Gąbka nadajnika

Przewód ZASILANIA i ALARMU

Przewód USTERKI

Zestaw wkrętów

Do łączenia pojemnika i korpusu
Wkręt (M3 × 10 mm)

Do montażu na ścianie
Wkręt (3 × 20 mm)

Płaskie nakrętki

Uwaga & gt; & gt;

o Nadajnik i baterie nie są dostarczane w zestawie z czujką.
-Akcesoria opcjonalne
Czujnik oderwania od ściany (WRS-03)

-3-

1-3

CHARAKTERYSTYKA PRACY

Widok z góry

Widok z boku

(m)
5 m zasięg detekcji

4
0

Regulacja zasięgu: 95° (skok co 5°)

0, 8
1, 0
1, 2

5
(m)

2 m zasięg detekcji

5 (m)

INSTALACJA
2-1

SCHEMAT OKABLOWANIA

-Ogólny schemat okablowania
Nadajnik

Usterka
Alarm
Czujnik oderwania od ściany (opcja)
*Sposób podłączenia czujnika oderwania
od ściany (opcja) opisany jest na stronie 16.

Uwagi & gt; & gt;

o Nadajnik i czujka używają wspólnie źródła zasilania czujki.
o Wyjście USTERKI jest wykorzystywane przy monitorowaniu Sabotażu i Antymaskingu.

-4-

2-2

PRZYGOTOWANIE NADAJNIKA

Wymiary zewnętrzne nadajnika nie powinny przekraczać W 130 × S 30 × G 35 mm.
Jednostka: mm

35
130

30

Wykorzystywane przewody
Sposób umieszczenia baterii
Czerwony
Czarny

-Obsługa wyjścia ALARM i USTERKA z użyciem nadajnika z 1 wejściem zewnętrznym
Wejście zewnętrzne typu N. C.

Wejście zewnętrzne typu N. O.

N.

... Przełącznik 3: ON (N. )

... Przełącznik 3: OFF (N. )

-Obsługa tylko wyjścia ALARM z użyciem
nadajnika z 1 wejściem zewnętrznym

-Obsługa wyjścia ALARM i USTERKA
z użyciem nadajnika z 2 wejściami
zewnętrznymi
Przewód
USTERKI

ZASILANIA i ALARMU
ZASILANIA
i ALARMU

-5-

2-3
PRZED MONTAŻEM NA ŚCIANIE

Zdejmij pokrywę korpusu.

Zdejmij blokadę.

Przytrzymaj podważoną górę uchwytu
i wyjmij korpus.

Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie.

Uchwyt
o Sprawdź, przewody połączeniowe
pozostały w otworze uchwytu.

o Nie wyjmuj styku sabotażowego
-6-

5

Wybierz sposób instalacji.

Instalacja piętrowa
(strona 7)

Instalacja boczna
(strona 11)

Instalacja góra/dół
o Korpus musi być
zamontowany na górze.

2-4

INSTALACJA PIĘTROWA

Instalacja boczna i góra/dół opisana jest na stronie 11.

Wykonaj otwór na przewody.
Pojemnik na baterie

Otwór
do zamocowania
na ścianie

7

Separate box baterie
pojemnika na cover

Otwór do połączenia
Joint screw
knockout
z uchwytem korpusu
Otwór knockout
Wiring na przewody

z uchwytem korpusu

-7-

Przełóż przewody przez otwory.

8

Połącz ze sobą pojemnik na baterie i uchwyt korpusu.
Wkręt (3 × 10 mm)
Gąbka
Płaska nakrętka

Wiring
Okablowanie
Taśma dwustronna
Double-sided
temporary
do tymczasowago zamocowania

o Uważaj, żeby nie założyć pojemnika na baterie dolną stroną do góry.
o Uważaj żeby nie przygnieść przewodów.

9

Przytrzymaj podważoną górną
część uchwytu i załóż korpus.

10 Zamocuj uchwyt i pojemnik na baterie
na ścianie.
100 mm

Wysokość montażu:
0, 8 - 1, 2 m

-8-

11

Podłącz przewody.
Od stronu korpusu

Od strony pojemnika na baterie
Czarny
Biały
Żółty

Czerwony:
Czarny:
Biały:
Żółty:

Zielony
Niebieski

Zielony:
Niebieski:

Brązowy
Pomarańczowy
Szary

Brązowy:
Pomarańczowy:
Szary:

o Wyjście sabotażu nie jest samodzielne.
Sabotaż i Antymasking wspólnie korzystają
z wyjścia Usterki.
Zasilanie (+) o Sposób podłączenia czujnika oderwania
Zasilanie (-) od ściany (opcja) opisany jest na stronie 16.
o Aby wykrywać przecięcie
wejściowych przewodów
Sabotażu (wiązka 3
przewodów) przetnij
pomarańczową pętlę
odpowiedzialną za cel
Sabotaż
detekcji jak pokazano
na rysunku. Upewnij się, że podłączyłeś
przewód Sabotażu pojemnika na baterie.
W przeciwnym razie wyjście Usterki
pozostanie włączone.

12 Zainstaluj nadajnik i załóż pokrywę
13 Ustaw kąt detekcji w poziomie
i załóż blokadę.

95°

Angle Skok: 5°
pitch:

o Check that the fixture and bracket
Sprawdź, czy zęby blokady
engage correctly.
i uchwytu są dopasowane.

o Jeśli potrzeba użyj gąbki
do nadajnika.

o Do regulacji zdejmij blokadę.

-9-

14 Ustawienie zasięgu detekcji (2 m lub 5 m)
Jeżeli wymagany jest zasięg 2m,
obróć dolną soczewkę o 180 stopni.

o Nie wyjmuj górnej soczewki.

5 m zasięg detekcji
(Ustawienie fabryczne)

15 Załóż pokrywę korpusu.

16 Wykonaj test przejścia. stronie 13.
Szczegóły opisane są na

o Przed wykonaniem testu przejścia
sprawdź przed zamknięciem obudowy,
czy przełącznik 1 (TRYB TESTU
PRZEJŚCIA) ustawiony jest na,, ON".
przejścia
17 Po wykonaniu testu (TRYB TESTU
ustaw przełącznik 1
PRZEJŚCIA) z,, ON" na,, OFF".

o Czas pracy baterii będzie krótszy,
jeżeli przełącznik 1 nie będzie
ustawiony na,, OFF".

- 10 -

2-5

INSTALACJA BOCZNA I GÓRA/DÓŁ

Instalacja piętrowa opisana jest na stronie 7.

Korpus
(Tylna strona)
Otwór na przewody
(Instalacja góra/dół)

na ścianie
na przewody

(Instalacja boczna)

8

Zamocuj uchwyt i pojemnik na baterie
Wkręt
Screw (3 × 20 mm)
100 mm
83. 5 mm
83, 5 mm
(3. 29 ")

Instalacja
Side-by-side
method
boczna

Top-to-bottom
góra/dół

Taśma dwustronna

Wysokość
montażu:
Taśma
Doublesided tape
dwustronna

Sponge

Uwaga & gt; & gt;
Note & gt; & gt;

Sponge
o Be careful not to przygnieść
Uważaj żeby nie pinch wires.
przewodów.

- 11 -

9

część uchwytu i wyjmij korpus.

10 Podłącz przewody.
Od strony pojemnika na baterie

Żółty
Zasilanie (+)
Zasilanie (-)
Alarm

Usterka

Pomarańczowy: Sabotaż
o Sposób podłączenia czujnika oderwania
od ściany (opcja) opisany jest na stronie 16.
11

Zainstaluj nadajnik i załóż pokrywę
opisane
12 Kolejne procedurydo 17 (strona 9 do 10).
są w punktach 13

- 12 -

3

TEST PRZEJŚCIA
3-1
TEST PRZEJŚCIA

Ustaw przełącznik 1 (TRYB TESTU
PRZEJŚCIA) na,, ON" (TEST).

Przełącznik
DIP switch

Niewykryty

o Przełącznik jest fabrycznie ustawiony
na,, ON" (TEST).

PRZEJŚCIA) na,, OFF" (NORM).

Sprawdź czy dioda LED świeci
przez 2 sekundy po wykryciu intruza.

Wykryty

ON

ustawiony na,, OFF".
o Aby dioda LED pracowała w normalnych
warunkach, przełącznik 4
należy ustawić na,, ON".

- 13 -

4

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW

Przełącznik

5

? : Ustawienia
fabryczne

1 TRYB TESTU PRZEJŚCIA
2 USTAWIENIA OSZCZĘDZANIA BATERII
3 WYJŚCIE ALARMU I USTERKI
4 LED
5 CZUŁOŚĆ PIR
6 ANTYMASKING

Nie dotykaj płyty
głównej z wyjątkiem
przełaczników
i złącz.

4-1

TRYB TESTU PRZEJŚCIA
TEST

NORM

Położenie
TEST
(Ustawienie
fabryczne)

4-2

5S

120S

o Urządzenie nie wysyła alarmu
w odstępach krótszych
niz określone.

4-3

o Dioda LED świeci w zależności
od ustawienia przełącznika 4 (LED).
o Ustawienia przełącznika 2 (USTAWIENIA
OSZCZĘDZANIA BATERII) są aktywne.

PRZEŁĄCZNIK 2

120S
5 sekund
120 sekund

PRZEŁĄCZNIK 3

Położenie

Działanie

N.
Wyjście N.

- 14 -

WYJŚCIE ALARMU I USTERKI

o Dioda LED świeci niezależnie
od ustawień przełącznika 4 (LED).
OSZCZĘDZANIA BATERII) są nieaktywne.

USTAWIENIA OSZCZĘDZANIA BATERII

PRZEŁĄCZNIK 1

4-4

LED

PRZEŁĄCZNIK 4
OFF

CZUŁOŚĆ PIR

LOW

STD
fabryczne)
4-6

ANTYMASKING

o Jeżeli dioda LED świeci, sprawdź
ustawienie przełącznika 1
(TRYB TESTU PRZEJŚCIA)

Działanie
Czułość normalna
Czułość niska
PRZEŁĄCZNIK 6

Dioda LED włączona

PRZEŁĄCZNIK 5

STD

Dioda LED wyłączona
OFF
4-5

ANTYMASKING włączony

ANTYMASKING wyłączony

-Funkcja ANTYMASKINGU
Jeżeli warunki maskowania trwają dłużej niż 3 minuty, wysyłany jest sygnał USTERKI.
W trybie testowania sygnał USTERKI jest wysyłany po 20 sekundach.

Strojenie rozpoczyna się po zamknięciu obudowy czujki.
W tym czasie nie wolno umieszczeć żadnych obiektów w odległości do 1m od czujki.
1 minuta

10 minut

Strojenie

Tryb testowania ANTYMASKINGU

Sygnał usterki jest wysyłany
po 20 sekundach.

- 15 -

Tryb normalny

po 3 minutach.

INNE
5-1

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA ODERWANIA OD ŚCIANY (OPCJA)

Aby podłączyć czujnik oderwania od ściany (opcja), podłącz przewód czujnika jak pokazano
na rysunku poniżej.
Od strony pojemnika
Od strony czujki

na baterie

Czujnik oderwania
od ściany (opcja)
WRS-03

Miejsce zamontowania
Instalacja piętrowa

Instalacja boczna lub góra/dół

Pojemnik
Uchwyt

5-2

SYGNALIZACJA LED

Poniżej omówiono sygnalizację LED.
Miga

Świeci

Stan urządzenia

WYŁ.
Sygnalizacja LED

Przygotowanie do pracy

o Dioda LED miga nawet jeśli
przełącznik 4 (LED) ustawiony jest
na OFF (WYŁ. )

Miga przez ok. 120 s

Świeci przez 2 s
Wykrycie maskowania
(tylko FTN-RAM)
Miga 3 razy i powtarza cykl

- 16 -

6

BATERIE

Czujka i nadajnik korzystają z tej samej baterii. Sprawdź, czy napięcie baterii zasilania nadajnika
wynosi 2, 5 do 10V.

6-1
WYMIANA BATERII

Otwórz pojemnik na baterie i odłącz
przewód nadajnika (nie trzeba
otwierać korpusu czujki)

Wymień baterię.
pojemnika
lub góra/dół
Podłącz przewód i zamknij pojemnik na baterie.

o Sprawdź, czy rozpoczęło się przygotowanie do pracy.

- 17 -

6-2

CZAS PRACY BATERII

Wartości przedstawione w poniżeszej tabeli dotyczą sytuacji, w której wyłącznie czujka
jest zasilana przez osobną baterię.
Niemożliwe jest określenie czasu pracy baterii w normalnych warunkach jeśli z jednej baterii
zasilana jest zarówno czujka, jak i nadajnik.
Alarm co 120 s
CR123A (3 V, 1300 mAh)
CR2 (3 V, 750 mAh)
1/2AA (3. 6 V, 1000 mAh)

Alarm co 5 s

Około 6 lat
Około 4 lat
Około 5 lat

Około 5 lat
Około 3 lat
Około 4 lat

o Dane przedstawione dotyczą wyłączonej diody LED i włączonego antymaskingu.
Czas pracy baterii jest krótszy przy włączonej diodzie LED.

- 18 -

7

SPECYFIKACJA
7-1

SPECYFIKACJA

Model
Metoda detekcji
Zasięg PIR
Regulacja zasięgu
Wykrywana prędkość ruchu
Czułość
Zasilanie
Źródło zasilania

Czas trwania alarmu
FTN-RAM
Pasywna podczerwień
5×1m
2 m, 5 m
0, 3 - 1, 5 m/s
2, 0°C (przy 0, 6 m/s)
2, 5 - 10 V DC
3 - 9 V DC (baterie litowe lub alkaliczne)
9? A (czuwanie)/3 mA
10? A (czuwanie)/3 mA
(maks. ) (przy 3 V DC)
2, 0? 1, 0 s
Ok. 120 s (dioda LED miga)

Wyjście alarmowe

N. /N. przełączane 10 V DC 0, 01 A (maks. )

Styk sabotażowy

Pobór prądu

Włączona:

Dioda sygnalizacyjna
Odporność na zakłócenia
Temperatura pracy
Wilgotność
Stopień szczelności obudowy
Wysokość montażu
Waga
W zestawie

TEST PRZEJŚCIA (przełącznik 1) lub
DIODA LED (przełącznik 4) WŁĄCZONE
Wyłączona: w czasie normalnej pracy
Świeci/miga: przygotowanie do pracy, alarm, wykrycie maskowania
Brak alarmu 10 V/m
-20 - +60°C
95% maks.
IP55
Ściana (zewnętrzna, wewnętrzna)
190 g
Przewód połączeniowy ALARM i SABOTAŻ,
Przewód połączeniowy USTERKA,
wkręty (M3 ×10mm) × 2, wkręty (3 ×20mm) × 4,
gąbka uszczelniająca do nadajnika

*Specyficyfikacja i wygląd może ulec zmianie bez powiadomienia

- 19 -

WYMIARY

35

155

7-2

42. 5

o Urządzenia zostały zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej.
Są one jedynie częścią kompletnego systemu i z tego powodu nie bierzemy
odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z włamania.
Produkt spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności magnetycznej
EMC Directive 2004/108/EC.

OPTEX CO., LTD. (JAPAN) OPTEX INCORPORATED (USA)
(ISO 9001 Certified)
(ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto Otsu
Shiga 520-0101
JAPAN
TEL:+81-77-579-8670
FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www. optex. co. jp/e/

TEL:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839
URL:http://www. optexamerica. com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www. optexeurope. com/

OPTEX SECURITY Sp. z o. o. (POLAND)
TEL:+48-22-598-06-60
URL:http://www. com. pl/

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)
TEL:+82-2-719-5971
URL:http://www. optexkorea. com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE) OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
TEL:+33-437-55-50-50
SHENZHEN OFFICE (CHINA)
URL:http://www. optex-security. com/

- 20 -

TEL:+86-755-33302950
URL:http://www. optexchina. com/

  • Widok:
  • Lista
  • Galeria