Instrukcja instalacji i ustawień Callaway Gpsy

Instrukcje instalacji i ustawień Callaway Gpsy umożliwiają łatwą i intuicyjną instalację i konfigurację systemu. Instrukcje zawierają wszystkie informacje potrzebne do instalacji i ustawienia urządzenia, w tym informacje o kompatybilności systemu, wymagane materiały, wymagane parametry i wskazówki dotyczące użytkowania. Instrukcje zawierają również informacje dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące konserwacji systemu, aby zapewnić optymalną wydajność i długą żywotność urządzenia. Instrukcje instalacji i ustawień Callaway Gpsy są przeznaczone dla wszystkich użytkowników, od początkujących do ekspertów, aby upewnić się, że system jest zainstalowany i ustawiony prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Callaway Gpsy

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Konfiguracja kamery IP

Po zakupie kamery IP nadchodzi czas na jej pod��czenie do sieci komputerowej IP i konfiguracj�. Samo pod��czenie kamery sieciowej do sieci komputerowej to dziecinnie prosta sprawa polegaj�ca na w��czeniu kamery IP w dowolne miejsce sieci za pomoc� skr�tki komputerowej. Po pod��czeniu kamery IP nale�y j� skonfigurowa�. Wiele os�b zastanawia si� w jaki spos�b konfigurujemy kamery sieciowe IP. Konfiguracja kamery IP podobnie jak jej w��czenie do sieci, nie jest skomplikowanym procesem i po przeczytaniu kilku wskaz�wek zawartych w poni�szym tek�cie, ka�dy sobie z ni� poradzi.

1. Adres IP kamery sieciowej

Ka�da kamera sieciowa IP stworzona na potrzeby system�w telewizji przemys�owej CCTV po pod��czeniu do sieci komputerowej wymaga ustawienia pewnych podstawowych parametr�w pracy. Zdecydowanie najistotniejszym w�r�d podstawowych parametr�w kamery IP jest jej adres IP w sieci wewn�trznej. Adres IP s�u�y do identyfikacji kamery IP w sieci, i to w�a�nie dzi�ki niemu mo�emy zdalnie konfigurowa� i podgl�da� obraz z kamery IP z poziomu sieci komputerowej. Zaraz po wyj�ciu z pude�ka i pod��czeniu do sieci nie wiemy jaki adres IP nale�y wpisa� w okienku przegl�darki aby odnale�� w sieci nasz� kamer�. Wielu czo�owych producent�w przemys�owych kamer IP wraz ze swoimi produktami dostarcza specjalne programy do wyszukiwania kamer. Najcz�ciej oprogramowanie do wyszukiwania kamery IP w sieci umieszczane jest na no�niku CD/DVD. Po uruchomieniu tego dedykowanego oprogramowania najcz�ciej widzimy list� kamer, kt�re pod��czono do sieci. Z wy�wietlanej listy mo�emy odczyta� adres IP naszej kamery w sieci lokalnej LAN, kt�ry mo�e by� domy�lnym adresem kamer lub adresem pobieranym automatycznie z naszego routera.

Je�eli odczytany adres IP ma by� domy�lnym adresem kamery sieciowej nale�y go zmieni�, tak aby by� on w zakresie adres�w IP naszej sieci lokalnej LAN. W celu ustawienia prawid�owego adresu IP musimy zna� klas� adresow� naszej sieci. W praktyce najcz�ciej spotykamy si� z nast�puj�c� kombinacj� adres�w:

Adres IP – 192. 168. 1. x (gdzie „x” to warto�ci liczbowe w zakresie od 1 do 254)

Maska podsieci – 255. 255. 0

Brama – 192. 1 (w praktyce najcz�ciej adres naszego routera)

W drugim przypadku, gdy odczytany adres IP ma by� adresem pobieranym automatycznie z routera nie trzeba dokonywa� zmian, gdy� swobodnie mo�emy pos�ugiwa� si� odczytanym adresem.

Je�eli znamy ju� adres IP naszej kamery sieciowej, mo�emy wpisa� go do przegl�darki internetowej, i tym samym si� na ni� zalogowa�. Pami�tajmy o ustawieniu has�a, gdy� zostawiaj�c has�o domy�lne mo�emy by� nara�eni na ataki sieciowe ze strony innych u�ytkownik�w. Po zalogowaniu si� do panelu kamery IP, uzyskujemy dost�p do wszystkich funkcji urz�dzenia np. rodzaj kompresji wideo, pr�dko�� transmisji klatek na sekund�, itp. W przypadku sieciowych kamer bezprzewodowych, kt�re komunikuj� si� z sieci� za pomoc� ��czno�ci WiFi nale�y pami�ta�, �e pocz�tkowa konfiguracja kamery IP powinna odbywa� si� na kablu, a nie drog� bezprzewodow�.

2. Zdalny podgl�d obrazu z kamery IP przez sie� Internet

W pierwszym punkcie wszystkie przeprowadzone czynno�ci mia�y na celu odnalezienie adresu IP kamery sieciowe oraz skonfigurowanie jej do prawid�owej pracy w sieci lokalnej LAN. Tak skonfigurowana kamera IP widziana jest jedynie w obr�bie sieci lokalnej, za� aby mog�a transmitowa� obraz w dowolne miejsce za pomoc� sieci Internet nale�y skonfigurowa� j� do pracy „na zewn�trz”. W tym celu nale�y przekierowa� porty naszej kamery sieciowej na zewn�trzny adres IP, kt�ry b�dzie widoczny dla sieci Internet.

Pierwsz� czynno�ci� jak� nale�y zrobi� jest poznanie swojego zewn�trznego adresu IP (np. za pomoc� strony internetowej www. ip-adress. com). Nale�y jednak pami�ta�, �e ka�dy domy�lnie skonfigurowany router broni dost�pu z sieci Internet do naszego komputera, dlatego konieczne jest przekierowanie portu, dzi�ki kt�remu dane z sieci zar�wno docieraj� do naszej kamery IP, jak i s� przesy�ane do sieci Internet.

W celu przekierowanie port�w nale�y wej�� w ustawienia naszego routera, a nast�pnie odnale�� zak�adk� „port forwarding” i j� odpowiednio skonfigurowa�. Aby prawid�owo przekierowa� porty routera nale�y:

 • Okre�li� adres IP wewn�trz sieci lokalnej (adres IP naszej kamery sieciowej)

 • Okre�li� jaki port ma zosta� przekierowany (domy�lnie ka�da kamera IP pracuje na porcie 80)

 • Wskaza� jaki port zewn�trzny b�dzie wskazywa� na port naszej kamery IP (zaleca si� wybranie portu 80)

 • Wybra� odpowiedni protok� sieciowy (zalecany protok� TCP/UDP)

 • W przypadku wi�kszej liczby kamer IP dla ka�dej nale�y wybra� inny port (przyk�adowo: adres IP kamery nr1 – 192. 101 – port 8081, adres kamery nr2 – 192. 102 – port 8082, itd. )


3. Zmienny adres IP – rozwi�zanie problemu

Bardzo cz�sto zdarza si�, �e nasze po��czenie z sieci� Internet bazuje nie na sta�ym lecz na zmiennym adresie IP. W celu rozwi�zania problemu zwi�zanego ze zmiennym adresem IP nale�y skorzysta� z us�ugi o nazwie DDNS (ang. Dynamic Domain Name System), kt�ra polega na zmianie standardowego adresu IP (cyfry oddzielone kropkami np. 77. 253. 71. 29) na nazw� domenow�. Us�ugi zwi�zane z DDNS zazwyczaj s� darmowe i dzia�aj� bardzo dobrze. Aby zmieni� tradycyjny zmienny adres IP na �atw� do zapami�tania nazw� domenow� nale�y ponownie wej�� w ustawienia naszego routera. Konfiguracja funkcji DDNS:

 • Wchodzimy w ustawienia routera, a nast�pnie w zak�adk� o nazwie „Dynamic DNS”

 • Uaktywniamy dzia�anie funkcji DDNS

 • Wybra� dostawc� us�ugi DynDNS (przyk�adowy dostawca us�ugi: dyndns. i poda� adres domenowy, login i has�o do serwisu, kt�ry jest dostawc� us�ugi (rejestracja na stornie www)

 • Logujemy si� na stornie dostawcy i nast�pnie przechodzimy kolejno Services -> Dynamic DNS -> Get Started

 • W polu „Hostname” wpisujemy wybran� przez nas nazw�, kt�ra stanie si� cz�ci� naszego nowego adresu, zako�czon� wybran� z listy domen�

 • W polu „Service Type” wybieramy „Host with IP address” o nast�pnie klikamy „Create Host”

... wr�� do pomocy

Instrukcja instalacji i ustawień Callaway Gpsy

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Callaway Gpsy

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Callaway Gpsy