Instrukcje konfiguracji Canon 9319a017aa

Instrukcja konfiguracji Canon 9319a017aa jest łatwa do zrozumienia i można ją użyć do konfiguracji urządzenia Canon 9319a017aa. Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące użytkowania i ustawień. Instrukcja jest również przydatna dla osób, które chcą skonfigurować urządzenie do użytku w sieci. Instrukcja zawiera informacje dotyczące wszystkich ustawień, które należy wykonać, aby skonfigurować urządzenie do pracy w sieci. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia, a także wskazówki dotyczące dalszych kroków, jeśli zajdzie potrzeba skonfigurowania innych ustawień.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje konfiguracji Canon 9319a017aa

1660-009

Przy pierwszym włączeniu urządzenia (Włączanie urządzenia) uruchamia się instrukcja konfiguracji, która ułatwia konfigurację ustawień początkowych urządzenia za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie. W instrukcji konfiguracji ekrany ustawień są wyświetlane w następującej kolejności.

Ustawianie języka wyświetlania i kraju lub regionu

Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego na ekranie panelu sterowania lub w raportach, a także kraju lub regionu, gdzie urządzenie będzie używane.

1

Wybierz język.

2

Wybierz <Tak>.

3

Wybierz kraj lub region.

Krok 1

Krok 2

Ustawianie daty i czasu

Ustaw datę/czas urządzenia.

Wybierz strefę czasową.

Co to jest UTC?

Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.

Wprowadź datę i czas, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.

Krok 3

Ustawianie zabezpieczenia dostępu

Ustaw kod PIN, który umożliwi dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Ponieważ Zdalny interfejs użytkownika może posłużyć do zmiany ustawień urządzenia za pomocą komputera, ustawienie kodu PIN jest zalecane.

W przypadku wybrania opcji <Nie> kod PIN nie zostanie ustawiony, a w instrukcji konfiguracji zostanie wyświetlony punkt 4.

Wprowadź kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Wprowadź ten sam kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.

Krok 4

Wykonanie korekcji kolorów

Aby osiągnąć dobrą jakość kopiowania, należy dostosować gradację.

W przypadku wybrania opcji <Nie> korekcja kolorów nie zostanie wykonana, a w instrukcji konfiguracji zostanie wyświetlony punkt 5.

Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <OK>.

Potwierdź procedurę, naciskając przycisk <Start>.

Urządzenie drukuje obraz korygujący.

4

Otwórz podajnik po zamknięciu się ekranu wyświetlonego podczas drukowania.

5

Umieść obraz korygujący na płycie szklanej.

Umieść obraz korygujący zadrukowaną stroną w dół i czarnym pasem znajdującym się w tylnej stronie urządzenia. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_T074. gif" alt=""/>

6

Delikatnie zamknij podajnik.

7

Wybierz <Włącz skanow. >.

Regulacja rozpoczyna się.

Po zakończeniu regulacji zdejmij obraz korygujący z płyty szklanej.

Krok 5

Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN

Skonfiguruj ustawienia, które umożliwią nawiązanie połączenia z siecią przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN.

W przypadku wybrania opcji <Nie> bezprzewodowa sieć LAN nie zostanie ustawiona, a w instrukcji konfiguracji zostanie wyświetlony punkt 6.

Wybierz <OK>.

Wybierz metodę ustawiania.

Krok 6

Przeglądanie Application Library

Przycisk wybierania jednoprzyciskowego określany jako „Application Library” znajduje się na ekranie Główny. Można przeczytać opis każdej funkcji.

Aby zakończyć proces konfiguracji, wybierz przycisk <Zakończ>.

Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran Główny. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_dis2841. gif" alt=""/>

Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
 • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

Windows
 • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

W przypadku systemu Windows 7
(1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
(2) Przejdź do punktu 1.

W przypadku systemu Windows Vista/XP
Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
(2) Kliknij Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do punktu 1.
 • Program Easy-WebPrint EX
Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

1.

Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE
Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

UWAGA
If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
3.
System Windows XP -> 4
Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

 • Port USB


Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

UWAGA
Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

 • Informacje wymagane do rejestracji
Rejestracja
Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

WAŻNE
Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

 • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
W przypadku systemu Macintosh
Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Macintosh

Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE

Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Konfiguracja

Ważne

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 in S mode, zapoznaj się z częścią Konfiguracja — Windows 10 in S mode —.

Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć instalację.

W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Pobierz
 • Instrukcje konfiguracji Canon 9319a017aa

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje konfiguracji Canon 9319a017aa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje konfiguracji Canon 9319a017aa