Instrukcje obsługi Bosch Ppw1010

Bosch PPW1010 to zaawansowany system inteligentnych urządzeń do zarządzania energią. System oferuje szeroki zakres funkcji, w tym inteligentny system sterowania oświetleniem, kontrolę temperatury, zarządzanie systemami HVAC i wiele więcej. Instrukcje obsługi dla tego systemu szczegółowo opisują jego funkcje i jak je skonfigurować i obsługiwać. Instrukcje te obejmują informacje na temat wszystkich elementów składowych systemu, jak również kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować go i przygotować do użytku. Instrukcje te są łatwe w użyciu i mają intuicyjny interfejs, który pozwala na szybką i łatwą konfigurację systemu. Instrukcje obsługi Bosch PPW1010 są przydatne zarówno dla doświadczonych jak i początkujących użytkowników, ponieważ zapewniają wszystkie potrzebne informacje, aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi Bosch Ppw1010

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Strona: 1

Robert Bosch Hausgeräte GmbH32 plGratulujemy zakupu urządzenia firmyBosch.To wysokiej jakości urządzenie zapewniPaństwu zadowolenie z jego użytkowania.Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaNależy dokładnie przeczytać instrukcjęobsługi, przestrzegać jej i zachować ją!Niniejsze urządzenie jest przeznaczonedo użytku domowego lub w warunkachpodobnych do domowych. Nie możeono służyć do celów komercyjnych anibyć wykorzystywane w placówkachmedycznych.Środowiska domowe, w tympomieszczenia dla pracowników wsklepach, biurach, gospodarstwachrolnych i małych firmach. Urządzeniemoże być także używane przez gościw pensjonatach, małych hotelach ipodobnych budynkach mieszkalnych.¡Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!● Nie wolno stawać na wadze mokrymistopami ani gdy powierzchnia wagi jestmokra, ponieważ grozi to poślizgnięciemsię.● Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły sięurządzeniem.● Nie wolno upuszczać przedmiotów nawagę.● Ze względów bezpieczeństwa, naprawęurządzenia powinni przeprowadzaćpracownicy obsługi klienta.● Waga służy do ważenia osób.PrzeglądRysunki A i B1 Wyświetlacz2 Wnęka na baterieInformacje ogólne333 kryształy to prawdziwe kryształySwarovskiego. Ich oddziaływanie zależy odrodzaju oświetlenia.Kryształy Swarovskiego mienią sięszczególnie pięknie, gdy są oświetlanepunktowo (np. lampkami halogenowymi).Uruchamianie urządzenia– Dołączone baterie należy umieścić wprzeznaczonej do tego wnęce 2 (rys. B).W celach kontrolnych na wyświetlaczuzaświecą się na ok. 10 sekundwszystkie diody LED.– Umieścić wagę na stabilnej, równej isuchej powierzchni.UżytkowanieRysunki C● Aby włączyć wagę, należy na nią stanąć.● Stać spokojnie, dopóki na wyświetlaczuwyświetlają się różne 0. Ciężar ciałanależy przy tym rozłożyć równomiernie naobie nogi.● Następnie można odczytać zmierzonąwartość. Waga wskazuje ciężar zdokładnością do 100 g.Informacja:Waga wskazuje ciężar z dokładnościądo 100 g. Po zakończeniu pomiaru wagaautomatycznie się wyłącza.Ważne:Po wyłączeniu waga jest kalibrowanaautomatycznie.Aby zapewnić dokładność pomiaru, powyłączeniu nie należy ruszać wagi.PPW1010_110908. indd 32 13. 09. 2011 15:14:58

Strona: 2

PPW1010 09/201133plCzyszczenie urządzeniaNie wolno zanurzać wagi w wodzie.Nie wolno czyścić urządzenia parą.Wagę należy przecierać wilgotnąściereczką, jednak nie można używać dotego środków szorujących.Komunikaty o błędachSymbol Err może pojawić się na wyświet-laczu z kilku niżej wyszczególnionychpowodów.● Osoba dokonująca pomiaru ciałaporuszyła się podczas pomiaru lub przezzbyt krótki czas stała na wadze.→ Stój nieruchomo na wadze przezprzynajmniej pięć sekund.● Zbyt wysoka masa ciała (maks. 180 kg).Jeśli wyświetlany jest symbol Lo,● baterie umieszczone w urządzeniu są zasłabe lub zupełnie się wyczerpały.→ Umieść w urządzeniu nowe baterie(rys. B).Nie używać baterii nadających się dowielokrotnego ładowania! Należy używaćtylko baterii tego samego typu.GwarancjaDla urządzenia obowiązują warunkigwarancji wydanej przez nasze przed-stawicielstwo handlowe w kraju zakupu.Dokładne informacje otrzymacie Państwow każdej chwili w punkcie handlowym, wktórym dokonano zakupu urządzenia. Wcelu skorzystania z usług gwarancyinychkonieczne jest przedłożenie dowodu kupnaurządzenia. Warunki gwarancji regulowa-ne są odpowiednimi przepisami Kodeksucywilnego oraz Rozporządzeniem RadyMinistrów z dnia 30. 05. 1995 roku „W spra-wie szczególnych warunków zawierania iwykonywania umów rzeczy ruchomych zudziałem konsumentów.Zmiany zastrzeżone.Ekologiczna utylizacjaTo urządzenie jest oznaczone zgodniez Dyrektywą Europejską 2002/96/WEoraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,poz. 1495) symbolem przekreślonegokontenera na odpady.ATakie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,po okresie jego użytkowania nie może byćumieszczany łącznie z innymi odpadamipochodzącymi z gospodarstwa domowego.Użytkownik jest zobowiązany do oddaniago prowadzącym zbieranie zużytegosprzętu elektrycznego i elektronicznego.Prowadzący zbieranie, w tym lokalnepunkty zbiórki, sklepy oraz gminnejednostki, tworzą odpowiedni systemumożliwiający oddanie tego sprzętu.Właściwe postępowanie ze zużytymsprzętem elektrycznym i elektronicznymprzyczynia się do uniknięcia szkodliwychdla zdrowia ludzi i środowiska naturalnegokonsekwencji, wynikających z obecnościskładników niebezpiecznych orazniewłaściwego składowania i przetwarzaniatakiego sprzętu.Zużyte baterie należy przekazać do punktuzbiórki lub odpowiedniego sklepu.PPW1010_110908. indd 33 13. 2011 15:14:58

Znajdź instrukcje obsługi

Szybka naprawa narzędzi w jakości Bosch


Minimalne czasy przestojów dzięki usłudze naprawy Bosch: odzyskujesz narzędzie w idealnym stanie w ciągu zaledwie kilku dni.

Formularz zgłoszeniowy online

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Instrukcje obsługi Bosch Ppw1010

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi Bosch Ppw1010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi Bosch Ppw1010