Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000 jest ważne, ponieważ pozwala użytkownikom w pełni korzystać z wszystkich funkcji tego serwera. Instrukcja instalacji i obsługi jest dostępna w języku angielskim oraz wielu innych językach, w tym japońskim, chińskim, koreańskim i niemieckim. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi jest bardzo ważne dla wszystkich użytkowników, ponieważ wszystkie kluczowe informacje odnośnie instalacji i konfiguracji są dostępne jedynie w języku oryginalnym. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000 może być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę tłumaczeniową lub przez osobę z zaawansowanymi umiejętnościami językowymi.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  Dynamic Reconfiguration (DR) User’s Guide English
  SPARC Enterprise
  M4000 / M5000 / M8000 / M9000 Servers

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  ® SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide Order No. U41684-J-Z816-2-76 Part No. 819-7898-11 September 2007, Revision A
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Copyright 2007 FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japan. All rights reserved. Sun Microsystems, Inc. provided technical input and review on portions of this material. and Fujitsu Limited each own or control intellectual property rights relating to products and technology described in this document, and such products, technology and this document are protected by copyright laws, patents and other intellectual proper
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Copyright 2007 FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japon. Tous droits réservés. Entrée et revue tecnical fournies par Sun Microsystems, Incl sur des parties de ce matériel. et Fujitsu Limited détiennent et contrôlent toutes deux des droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits et technologies décrits dans ce document. De même, ces produits, technologies et ce document sont protégés par des lois sur le co
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Contents Preface xiii 1. Overview of Dynamic Reconfiguration 1–1 1. 1 DR 1–1 1. 2 Basic DR Functions 1–5 1. 2. 1 Adding a System Board 1–6 1. 2 Deleting a System Board 1–6 1. 3 Moving a System Board 1–6 1. 4 Replacing a System Board 1–7 1. 3 Security 1–7 1. 4 Overview of DR User Interfaces 1–7 2. What You Must Know Before Using DR 2–1 2. 1 System Configuration 2–1 2. 1. 1 System Board Components 2–1 2. 1 CPU 2–4 2. 2 Memory 2–5 2. 3 I/O Device 2–9 2. 2 System Board Configuration Requirements
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  2. 4 Checklists for System Configuration 2–11 2. 5 Reservation of Domain Configuration Changes 2–12 2. 2 Conditions and Settings Using XSCF 2–12 2. 1 Conditions Using XSCF 2–12 2. 2 Settings Using XSCF 2–13 2. 1 Configuration Policy Option 2–13 2. 2 Floating Board Option 2–14 2. 3 Omit-memory Option 2–15 2. 4 Omit-I/O Option 2–15 2. 3 Conditions and Settings Using Solaris OS 2–16 2. 3. 1 I/O and Software Requirements 2–16 2. 2 Settings of Kernel Cage Memory 2–16 2. 4 Status Managemen
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  2. 5. 6 XSCF Failover 2–29 2. 7 Kernel Memory Board Deletion 2–29 2. 8 Deletion of Board with DVD Drive 2–30 3. DR User Interface 3–1 3. 1 How To Use the DR User Interface 3–1 3. 1 Displaying Domain Information 3–2 3. 2 Displaying Domain Status 3–5 3. 3 Displaying System Board Information 3–6 3. 4 Displaying Device Information 3–10 3. 5 Displaying System Board Configuration Information 3–13 3. 6 Adding a System Board 3–15 3. 7 Deleting a System Board 3–17 3. 8 Moving a System Board 3–19 3
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  4. 5 Examples: Replacing a System Board 4–12 4. 1 Example: Replacing a Uni-XSB System Board 4–13 4. 2 Example: Replacing a Quad-XSB System Board 4–16 4. 6 Examples: Reserving Domain Configuration Changes 4–20 4. 6. 1 Example: Reserving a System Board Add 4–20 4. 2 Example: Reserving a System Board Delete 4–22 4. 3 Example: Reserving a System Board Move 4–23 A. Message Meaning and Handling A–1 A. 1 Solaris OS Messages A–1 A. 1 Transition Messages A–1 A. 2 PANIC Messages A–3 A. 3 Warning Message
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Figures FIGURE 1-1 Uni-XSB and Quad-XSB (Midrange Servers) 1–2 FIGURE 1-2 Uni-XSB and Quad-XSB (High-end Servers 1–3 FIGURE 1-3 DR Processing Flow 1–5 FIGURE 2-1 Example of Hardware Configuration (with Uni-XSB of Midrange Server) 2–2 FIGURE 2-2 Example of Hardware Configuration (with Quad-XSBs of Midrange Server) 2–3 FIGURE 2-3 Example of a Hardware Configuration (with Uni-XSBs of High-end Server) 2–4 FIGURE 2-4 Example of a Hardware Configuration (with Quad-XSBs of High-end Server) 2–4 FIGURE 2
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  FIGURE 4-10 Example: Reserve a System Board Add 4–20 FIGURE 4-11 Example: Reserving a System Board Delete 4–22 FIGURE 4-12 Example: Reserving a System Board Move 4–23 x SPARC Enterprise Mx000 Servers Dynamic Reconfiguration User’s Guide • September 2007
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Tables TABLE 1-1 Basic DR Terms 1–3 TABLE 1-2 Terms Related to Hardware Configurations 1–4 TABLE 2-1 Unit of Degradation 2–14 TABLE 2-2 Domain Status 2–18 TABLE 2-3 System Board Management Items 2–18 TABLE 2-4 System Board Management Items 2–19 TABLE 3-1 DR Display Commands 3–1 TABLE 3-2 DR Operation Commands 3–2 TABLE 3-3 Options of theshowdcl Command 3–3 TABLE 3-4 Items of Domain Information to be Displayed 3–3 TABLE 3-5 Options of theshowdomainstatus Command 3–5 TABLE 3-6 Items of Domain Info
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  TABLE 3-15 Options of themoveboard Command 3–20 TABLE 3-16 DR Display Commands 3–25 TABLE 3-17 DR Operation Commands 3–25 TABLE 3-18 DR-related Commands 3–26 xii SPARC Enterprise Mx000 Servers Dynamic Reconfiguration User’s Guide • September 2007
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Preface This manual describes the Dynamic Reconfiguration (DR hereafter) function provided by SPARC Enterprise servers. This manual is intended for users, specifically system management administrators who conduct operations on systems and domains. In addition, before reading this manual, it is necessary to have read the Servers Overview and Installation Guide of each model, and the SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide and SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Audience This manual is intended for users, who administrate SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 servers (hereinafter referenced to as XSCF user). The XSCF user is required to have the following knowledge: TM ■ Solaris Operating System and Unix command ■ SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 servers and basic knowledge of XSCF Structure and Contents of This Manual This manual is organized as described below: ■ Chapter 1 Overview of Dynamic Reconfiguration This chapter provides an overvie
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Glossary and Index ■ Glossary The glossary explains the terms used in this manual ■ Index The index provides keywords and corresponding reference page numbers so that the reader can easily search for items in this manual as necessary. SPARC Enterprise Mx000 Servers Documentation The manuals listed below are provided for reference.. Book Titles Order No. SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Site Planning Guide U41674-J-Z816-x-76 SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Site Planning Guide U41685-J-Z8
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Book Titles Order No. SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual U41689-J-Z816-x-76 External I/O Expansion Unit Installation and Service Manual U41679-J-Z816-x-76 SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers U41680-J-Z816-x-76 Administration Guide SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF U41681-J-Z816-x-76 User’s Guide SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF U41682-J-Z816-x-76 Reference Manual SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic U41684
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Contact the field engineer. The following files or document are provided. i. Firmware program file (XSCF Control Package (XCP) file) ii. XSCF extension MIB definition file Note – XSCF Control Package (XCP): XCP is a package which has the control programs of hardware that configures a computing system. The XSCF firmware and the OpenBoot PROM firmware are included in the XCP file. c. Fault Management MIB (SUN-FM-MIB) definition file http://src. opensolaris. org/source/xref/onnv/onnv- gate/usr/src/l
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Models The model names used in this manual are as follows. Server class Model name Midrange SPARC Enterprise M4000 SPARC Enterprise M5000 High-end SPARC Enterprise M8000 SPARC Enterprise M9000 Text Conventions This manual uses the following fonts and symbols to express specific types of information. Fonts/symbols Meaning Example AaBbCc123 What you type, when contrasted XSCF> adduser jsmith with on-screen computer output. This font represents the example of command input in the frame. AaBbCc123 T

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Fujitsu Sparc Enterprise M8000