Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530 to proces, który pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i opcje tego produktu. Instrukcje te zawierają szczegółowe informacje na temat tego, jak bezpiecznie i skutecznie używać produktu, w tym: jak bezpiecznie przechowywać i podłączać urządzenie, w jaki sposób należy używać różnych funkcji, oraz jak w razie potrzeby skontaktować się z serwisem technicznym. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530 jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i zapobiec uszkodzeniu produktu.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530

505202-14 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

D23550
D23650

Rys. 1

D23550

x

c

e

d

h

k

f
g
l
i

m

j

x
f

2

l

Rys. 2
b

a

n
w

o

n

3

Rys. 3

4

Rys. 4

45

5

Rys. 5

p

6

Rys. 6

u

r

q

s

t

g

D23650
j
s
q
7

Rys. 7

v

8

Rys. 8

9

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
D23550, D23650
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.

Dane techniczne
Napięcie
sieciowe
Typ
Pobór mocy
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego
Maks. głębokość cięcia
prostopadłego:
Średnica piły
tarczowej
Grubość piły
Średnica
centralnego
otworu w pile
Zakres regulacji kąta cięcia
ukosowego
Masa
Poziom
ciśnienia
akustycznego
Niepewność
pomiaru
Poziom mocy
akustycznej
pomiaru mocy
akustycznej

10

V

230

W

1
1050

1350

obr/min

5000

mm

55

65

165

190

2, 5

2, 6

20

30

0 - 45o

0 - 55o

kg

6, 0

dB(A)

99

108

6, 7

3, 6

Ważone częstotliwościowo całkowite
przyspieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745
Wartość
m/s2
& lt; 2, 5
skuteczna
1, 5
Podana całkowita wartość skuteczna przyspieszenia drgań została zmierzona standardową
metodą, opisaną w normie EN 60745, i dzięki
temu można ją wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest ono
wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone
i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż przy
ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja narzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłych rąk, odpowiednia
organizacja pracy.
Natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V

10 A

Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru

Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat. D23550, D23650 opisane w,, Danych technicznych" został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość danych technicznych i składa tę deklarację
w imieniu firmy DEWALT.

Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31. 12. 2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie
tej instrukcji obsługi.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie,, elektronarzędzie" oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek i
niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i w
żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uzie11

mione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
e) Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj
go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozo12

stawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj
z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się
w odpowiednim kierunku, nie są za-

kleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Przepisy bezpieczeństwa pracy
wszystkich pilarek
a)

b)

c)

d)

e)

! NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj
rąk do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest utrzymywana obiema rękami, nie grozi niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni tarczę
tylko od góry.
Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie powinna wystawać bardziej niż na długość zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź przedmiot
do stabilnej płyty. Ważne jest prawidłowe
podparcie przedmiotu, by zminimalizować
ryzyko doznania urazu, zakleszczenia piły
i utraty panowania nad sytuacją.
W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych metalowych części pilarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.

f)

Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza ona
dokładność cięcia i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły tarczowej.
g) Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły). Tarcza
z otworem większym od średnicy wału może
obracać się mimośrodowo, co grozi utratą
panowania nad pilarką.
h) Nigdy nie używaj uszkodzonych lub nieodpowiednich podkładek bądź śrub mocujących. Są one przeznaczone do konkretnego
rodzaju piły tarczowej i tylko wtedy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Przyczyny i unikanie odrzutów
-

Wygięta, ściśnięta lub niewspółosiowo zamocowana piła tarczowa stwarza niebezpieczeństwo odrzutu, przy którym pilarka może
w niekontrolowany sposób wyskoczyć z ciętego przedmiotu w kierunku użytkownika;
Odrzut może wystąpić w razie nagłego zakleszczenia piły. Silnik utyka i pilarka gwałtownie odbija się w kierunku użytkownika;
Może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła wydostaje się z rzazu i odskakuje w kierunku
użytkownika.

Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili
móc przeciwstawić się sile odrzutu. Stój
z boku piły tarczowej, a nie w płaszczyźnie
cięcia. W razie zaistnienia odrzutu można
wówczas opanować sytuację i nie dopuścić
do utraty kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego powodu
natychmiast wyłącz pilarkę i trzymaj ją
bez ruchu aż do całkowitego zatrzymania.
Nigdy nie próbuj wyjmować piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani nie ciągnij
jej do tyłu w czasie cięcia, gdyż może to
doprowadzić do odrzutu. Znajdź przyczynę
zakleszczenia i podejmij odpowiednie środki
zaradcze.
13

c) Przy ponownym uruchamianiu piły zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw ją
dokładnie w osi rzazu i upewnij się, czy
zęby nie zawadzają o materiał. W przeciwnym razie przy załączaniu może wystąpić
odrzut, co grozi wyskoczeniem piły z ciętego
przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu pilarki. Duże płyty mają tendencję do wyginania
się pod ciężarem własnym. Płyty takie należy
podeprzeć po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz, co
powoduje nadmierne tarcie i może doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
f) Elementy zaciskowe mechanizmu do
nastawiania głębokości cięcia i blokady
pochylenia tarczy muszą być dobrze zaciśnięte. Poluzowanie się któregoś z mechanizmów w czasie cięcia może doprowadzić
do zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.

Wskazówki bezpieczeństwa
pracy przy korzystaniu z wahadłowej osłony tarczy
a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta zacina się.
Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj osłony
tarczy w pozycji otwarcia. Przypadkowy
upadek piły może doprowadzić do wygięcia
osłony tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym uruchomieniem pilarki sprawdź osłonę,
czy porusza się bez przeszkód i nie dotyka
piły tarczowej lub innych elementów. Dotyczy
to wszystkich kątów cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je przed
użyciem pilarki naprawić. Osłona może poruszać się z oporami z powodu uszkodzenia
jakichś elementów, zabrudzenia żywicą lub
zapchania trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być odciągana
ręcznie tylko przy specjalnych rodzajach
14

cięć, jak,, cięcie wgłębne" i,, cięcie kombinowane". Schowaj dolną osłonę
i zwolnij ją, gdy tylko tarcza zagłębi się
w przedmiot obrabiany. Przy wszystkich
innych rodzajach cięć dolna osłona tarczy
musi działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole warsztatowym lub podłodze sprawdź, czy osłona
całkowicie zasłania piłę tarczową.
Nieosłonięta, jeszcze obracająca się piła tarczowa może doprowadzić do odrzutu pilarki
i przeciąć wszystko to, co znajdzie się na jej
drodze. Pamiętaj, że po zwolnieniu wyłącznika
piła tarczowa jeszcze jakiś czas się obraca.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy korzystaniu z klina rozdzielnika
a) Każda piła tarczowa może współpracować
tylko z odpowiednim, pasującym do niej
klinem rozdzielnikiem. Klin ten musi być
grubszy od korpusu samej tarczy, ale cieńszy
niż rozwarcie zębów piły tarczowej.
b) Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem
w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowy odstęp, niewłaściwe ustawienie i ukierunkowanie
mogą spowodować, że klin rozdzielnik nie
będzie spełniać swojej funkcji, którą jest zapobieganie odrzutowi.
c) Zawsze używaj klina rozdzielnika za wyjątkiem cięć wgłębnych. Po dokonaniu cięcia
wgłębnego klin rozdzielnik znów trzeba zamocować. Przy cięciu wgłębnym klin rozdzielnik stanowi przeszkodę i może być przyczyną odrzutu.
d) By klin rozdzielnik mógł prawidłowo spełniać swoją funkcję, musi zagłębić się
w przedmiot obrabiany. Przy krótkich cięciach klin rozdzielnik nie spełnia swojej funkcji.
e) Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik jest
wygięty. Nawet lekkie wygięcie może zmniejszyć szybkość zamykania osłony kapturowej
tarczy.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych
?

?
?

Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana. Uży-

?

waj tylko takich pił, które są zgodne ze specyfikacją i spełniają normę EN 847-1.
Nigdy nie używaj tarcz ściernych.

Pozostałe zagrożenia
Pilarki tarczowe stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu:
wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do nich m. in. :
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;

Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (rys. 2)
Kod daty (w), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji

Zawartość opakowania

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść dodatkowa
Guzik blokady wrzeciona
Króciec do odsysania trocin
Stopa pilarki
Klin rozdzielnik
Uchwyt do odciągania dolnej osłony tarczy
Dolna osłona tarczy
Piła tarczowa
Pokrętło zaciskowe blokady pochylenia tarczy
Wskaźnik linii cięcia ukosowego
Wskaźnik linii cięcia prostopadłego
Pokrętło zaciskowe nastawnika głębokości
cięcia
o. Prowadnica dystansowa
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Pilarki tarczowe D23550/D23650 są przeznaczone do profesjonalnego cięcia drewna i tworzyw
sztucznych.
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarki te stanowią elektronarzędzia przeznaczone do użytku profesjonalnego.
NIE pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi tylko
pod nadzorem
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa
1 prowadnica dystansowa
1 klucz maszynowy płaski do mocowania piły
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
?
Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
?
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.

Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.

Opis (rys. rys. 1, 2)

Przedłużacz

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.

Pilarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.

Przedłużacz musi być dopuszczony do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się, by
minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
15

Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.

Wymiana piły tarczowej (rys. 6)
1.

MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
może doprowadzić do wypadku.

Nastawianie głębokości cięcia
(rys. 1- 3)
1.
2.
3.

Poluzuj pokrętło zaciskowe nastawnika głębokości cięcia (n).
Obróć stopę (f) aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
Ponownie dokręć pokrętło (n).
OSTRZEŻENIE: Najlepsze wyniki cięcia
uzyskuje się, gdy piła tarczowa wystaje
z drugiej strony przedmiotu obrabianego
na odległość ok. 3 mm (patrz rysunek 3).

2.

3.
4.

5.
6.

Regulacja klina rozdzielnika
(rys. 6)
Szczegół na rysunku 6 przedstawia prawidłowe
ustawienie klina rozdzielnika (g). Po wymianie tarczy lub gdyby to było konieczne z jakiegoś innego
powodu, wyreguluj odległość klina rozdzielnika od
piły tarczowej.

Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. 4)

Kąt cięcia ukosowego pilarki D23550 można
regulować w granicach od 0 do 45o, a pilarki
D23650 - od 0 do 55o.
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe blokady pochylenia tarczy (k). Żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez odchylenie stopy pilarki (f), aż wskaźnik wskaże odpowiedni kąt na skali. Ponownie dokręć pokrętło zaciskowe blokady pochylenia tarczy (k).

Regulacja prostopadłego ustawienia piły tarczowej względem stopy (rys. 1, 5)
1. Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0o. Za pomocą uchwytu (h) odciągnij osłonę
tarczy i połóż pilarkę na boku. Przyłóż przymiar kątowy do piły tarczowej
i stopy.
5. W razie potrzeby odpowiednio wkręć lub
wykręć śrubę zderzakową (p).
16

Naciśnij guzik blokady wrzeciona (d) i odkręć
śrubę mocującą piły (q) przez obrócenie jej
w lewo dostarczonym kluczem (r).
Za pomocą uchwytu (h) odciągnij dolną
osłonę tarczy (i) i zmień piłę tarczową (j).
Ponownie prawidłowo załóż podkładki (s, t).
Sprawdź, czy strzałka na pile tarczowej jest
skierowana we właściwym kierunku.
Ręcznie dokręć śrubę mocującą piły tarczowej (q), utrzymując przy tym podkładki
w prawidłowej pozycji. Śrubę dokręcaj
w prawo.
Przy obracaniu wrzeciona naciśnij guzik
blokady (d), aż piła przestanie się obracać.
Dostarczonym kluczem mocno dokręć śrubę
mocującą piły tarczowej.

Nastaw głębokość cięcia na 0 mm, by uzyskać dostęp do śrub zaciskowych klina rozdzielnika.
Poluzuj śruby (u) i wysuń klin na maksymalną odległość.
Wyreguluj odległość klina rozdzielnika od
piły tarczowej i ostatecznie dokręć śruby
z momentem 4 - m5 Nm.

Mocowanie i regulacja prowadnicy dystansowej (rys. 7)
Prowadnica dystansowa (o) służy do równoległego cięcia wzdłuż krawędzi przedmiotu obrabianego.
MONTAŻ
1. Poluzuj śrubę ustalającą (v), by móc wsunąć
prowadnicę dystansową. Wsuń prowadnicę dystansową (o) w stopę
pilarki (f) tak, jak pokazano na rysunku. Dokręć śrubę ustalającą (v).
REGULACJA
1. Poluzuj śrubę ustalającą (v) i ustaw prowadnicę dystansową (o) na żądaną szerokość
cięcia.

Przed rozpoczęciem pracy:
Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane.
Osłona tarczy musi być zamknięta.
Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się w kierunku wskazywanym umieszczoną na niej strzałką.

OSTRZEŻENIE:
? Nie załączaj pilarki, gdy tarcza tnąca
dotyka przedmiotu obrabianego lub
jakiegoś innego materiału.
? Nie naciskaj guzika blokady wrzeciona
w czasie pracy pilarki.

OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE:
? Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
? Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
? W czasie pracy tylko lekko napieraj na
pilarkę i nie wywieraj bocznego nacisku
na piłę tarczową.
? Nie przeciążaj pilarki.
? Nie używaj zużytych pił tarczowych.
? Nie używaj pilarki do ciecia wgłębnego.

Utrzymywanie prawidłowej pozycji rąk (rys. 1, 8)
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymuj elektronarzędzie, tak
jak pokazano na rysunku.
mocno utrzymuj elektronarzędzie, by w
razie potrzeby móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną
(c), a drugą - rękojeść przednią (x).

Załączanie i wyłączanie (rys.
rys. 1, 2)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (a) pilarki zaopatrzono w przycisk blokujący (b).

Naciśnij przycisk (b), by odblokować wyłącznik.
Naciśnij wyłącznik (a), by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada
znów się automatycznie uaktywnia, by w ten
sposób zapobiec niezamierzonemu załączeniu pilarki.

Trzymanie i prowadzenie pilarki (rys. 1, 2)
?

?
?

W czasie cięcia materiał odpryskuje do góry.
Jest to powód, dla którego zaleca się, by
stopa pilarki stykała się z tylną stroną piłowanego przedmiotu.
Przy cięciu wzdłuż narysowanej linii korzystaj ze wskaźnika (m).
Gdy kąt pochylenia tarczy wynosi 45o, korzystaj ze wskaźnika (l) i prowadź go po linii
narysowanej na przedmiocie obrabianym.
OSTRZEŻENIE: Przewód przyłączeniowy
ciągnij ZAWSZE za pilarką.

Odsysanie pyłu (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Wdychanie pyłu jest
szkodliwe dla zdrowia. Z tego powodu
ZAWSZE zakładaj odpowiednią
dopuszczoną do użytku maskę
przeciwpyłową
Pilarka tarczowa zawiera wyrzutnik wiórów (e).
W miarę możliwości używaj odkurzaczy przemysłowych zgodnych z obowiązującymi przepisami
o emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko takich
odkurzaczy przemysłowych, które są
zgodne z obowiązującymi wytycznymi
do emisji pyłów. Wąż ssący większości
odkurzaczy przemysłowych można
przyłączać bezpośrednio do wyrzutnika.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu metali
nie używaj odpylaczy bez odpowiedniej
osłony przeciwiskrowej.
17

KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają się
dużą trwałością i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
Smarowanie
Pilarka tarczowa nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.

Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona łagodnym
roztworem mydlanym. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części narzędzia nie
zanurzaj w wodzie.

Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na

18

doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.

Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www. 2helpU. com.

DEWALT

termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.

7.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.

WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.

Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

4.
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;

b)
8.

O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.

Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.

10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel. : (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09

zst00142906 - 07-12-2010

19

D23550

PILARKA TARCZOWA 1

(C)
D23650

21

22

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST

CZ
měsíců
hónap

12

PL
miesięcy
mesiacov

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítko prodejny
Podpis

Gyári szám

A vásárlás napja

Pecsét helye
Aláírás

Numer seryjny

Data sprzedaży

Stempel
Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel. : 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel. : 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
http://www. bandservis. cz

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel. : 403-2260
Fax: 404-0014
www. rotelkft. hu

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel. : 022-8620808
Fax: 022-8620809

Adresa servisu
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel. : 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javitás dokumentálása

Záznamy o záručných opravách

Číslo

Datum příjmu

Datum zakázky

Sorszám

Bejelentés időpontja

Javítási időpont

Číslo zakázky

Závada

Razítko
Javitási

Hiba jelleg
oka

Pecsét

munkalapszám

Jótállás új határideje

Nr.

Data zgłoszenia

Data naprawy

Nr. zlecenia

Przebieg
naprawy

Stempel

Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia

Dátum opravy

objednávky

Popis
poruchy

Pečiatka
09/10

Podpis

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    WIĘCEJ MOCY DLA CIEBIE

    Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi kategoriami elektronarzędzi poniżej, w tym na naszą innowacyjną i wszechstronną gamę XR FLEXVOLT.

    WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

    Od pił po śrubokręty - nasze narzędzia ręczne są projektowane z myślą o precyzyjnych wynikach każdego dnia.

    AKCESORIA DO KAŻDEJ PRACY

    Właściwe dobrane akcesoria robią różnicę. Znajdź poniżej idealne akcesoria do każdej pracy.

    OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

    Zaprojektowana dla profesjonalnego pracownika, nasza odzież robocza jest dostosowana do wymagań każdego środowiska pracy.

    Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530

    Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530

    1. Podręcznik wdrażania i obsługi Asus E17919

    2. Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Stylus Photo Rx630

    3. Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Epson Powerlite Presenter Projector Dvd Player Combo

    4. Podręcznik startowy Emerson Avondale Cf810ap00

    5. Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502

    6. Instrukcja montażu części Dewalt Dcw604nt

    7. Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Electrolux E23bc78iss5

    8. Krótka instrukcja obsługi Craftsman 580 325601

    9. Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Black And Decker Steamxpress S600 Series

    10. Informacje techniczne i obsługa Aeg A72020gnw0

    11. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji CAndt Solution Vio W215rc Mx100

    12. Przygotowanie do instalacji Electrolux Top Line Comfort

    13. Instrukcja instalacji produktu D Link Powerline Dhp 500av

    14. Szybkie działanie 3m 3us Max S01

    15. Instrukcja użytkowania i instalacji 6k Products Dh0648 8g24

    16. Instrukcja przeprowadzania testów Caixun Androidtv Le 65e1g

    17. Specyfikacja produktu i instrukcja instalacji Emerson Liebert Gxt4 3000rt230e

    18. Wymiana manuałów Bosch Hbm43b260b

    19. Faq i rozwiązywanie problemów Electrolux Ehk12

    20. Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cisco Meraki Mr52

    21. Instrukcje i podręcznik użytkownika Aeg Abk6821haf

    22. Fabryczny katalog części zamiennych Beko Bkk 3015 Hm

    23. Instrukcja nawigacji Cadillac 1967 Fleetwood Sixty Special Sedan

    24. Podręcznik programowania strukturalnego Epson Eb Pu2220b

    25. Instrukcja obsługi telefonu Dell Poweredge R715

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Dewalt Dce530